et meta name="enamad" content="776403373"/> سوالات متداول - عکس پرسونلی
0

عکس پرسونلی

سیستم چاپ اتوماتیک پیک یویو به شما اجازه می دهد تنها با آپلود عکس مورد نظر خود 6 قطعه عکس پرسنلی 3*4 و یا 6*4 تحویل بگیرید .

با توجه به اینکه کلیه کارهای اداری در ایران با عکسهای زمینه سفید انجام میگیرد لذا سیستم پیک یویو زمینه زمینه آپلود شده شما را اتوماتیک بصورت سفید چاپ خواهد کرد مگر در موارد زیر :

1- درصورتی که فایل عکس شما عکس پرسنلی (عکس تمام رخ و بدون مدل) نباشد عکسها بدون تغییر زمینه چاپ خواهد شد .

2- در صورتیکه زمینه عکس شما مشکی باشد عکسها بدون تغییر زمینه چاپ خواهد شد .

3- درصورتی که فایل عکس شما برای کاربرد خاصی باشد و در توضیحات سفارش قید شده باشد عکسها بدون تغییر زمینه چاپ خواهد شد.